Forum AE Katowice

Pełna wersja: Regulamin Forum.AEKatowice.pl
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Regulamin Forum AE Katowice

1) Forum Studentów AE Katowice przeznaczony jest do wymiany opinii, pogl?dów oraz ogólnej wymiany zda? dla studentów Akademii, kandydatów jak równieş wszystkich osób niezwi?zanych z t? Uczelni?, ale zainteresowanych şyciem studentów Uczelni.

2) Na forum zabrania si? uşywania wszelkiej ma?ci wulgaryzmów i s?ów powszechnie uznanych za obraźliwe. Na forum dbamy o przyjazn? atmosfer? i şyczliw? wymian? pogl?dów.
Nie stosujemy równieş wielkich liter dla dono?niejszego wyraşenia swych opinii.
Do wyraşenia emocji stosujemy wy??cznie tzw. "emotikony".

3) Przed za?oşeniem na forum nowego postu naleşy skorzysta? z wyszukiwarki tak, aby unika? powielania tematów na forum.

4) Kaşdy nowo za?oşony post powinien by? opatrzony zrozumia?ym tematem odzwierciedlaj?cym zawarto?? postu (nie piszemy tematów: "Pomocy", "Fajne" itp.).
Post w zaleşno?ci od tre?ci powinien znajdowa? si? w odpowiednim dziale forum. Nie powielamy tych samych tematów w róşnych dzia?ach.

5) Zabrania si? zamieszczania na forum tre?ci ?ami?cych prawo. Za nie stosowanie si? do tego punktu regulaminu odpowiada uşytkownik.
Serwis Forum.AEKatowice.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci i materia?y zamieszczane przez uşytkowników serwisu.

6) Korzystanie z forum jest bezp?atne. Forum ma charakter "forum studentów dla studentów" i jest nieoficjalnym forum studentów tej uczelni.

7) Niniejszy regulamin ma charakter regulaminu Forum AE Katowice. Dodatkowo poszczególne dzia?y, wszelkie akcje promuj?ce oraz inicjatywy mog? posiada? w?asny regulamin. W wyşej wymienionych sytuacjach Regulamin Forum AE Katowice nie traci waşno?ci i stanowi regulamin nadrz?dny dla poszczególnych regulaminów.

8) Naleşy stosowa? si? do polece? administratorów oraz moderatorów forum. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, pyta?, propozycji oraz narusze? regulaminu moşna skorzysta? w dzia?u "Propozycje".

9) W przypadku raş?cego naruszenia regulaminu forum jak równieş regulaminów maj?cych charakter regulaminów podrz?dnych, uşytkownik moşe zosta? upomniany ostrzeşeniem lub wykluczony (ban) z grupy uşytkowników forum.

ŝyczymy udanej wymiany zda?
Zespó? Forum.AEKatowice.pl
Przekierowanie