Forum AE Katowice

Pełna wersja: Wykłady AE Katowice
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
W?tek przedstawia zbiór odno?ników do materia?ów dydaktycznych z róşnych przedmiotów. Znaleź? tu moşna przede wszystkim wyk?ady prowadz?cych AE Katowice.

Algebra liniowa
Telefon a algebra liniowa - ciekawe zadanka i teoria

Architektura i organizacja komputerów (OAK)

Architektura i organizacja komputerów (OAK)
Pierwsza cz??? wyk?adów [plik 2]
Druga cz??? wyk?adów
Trzecia cz??? wyk?adów
Elementy Organizacji Maszyn Cyfrowych Na Poziomie Sprz?towym

Bankowo??

Notatki z bankowo?ci u dr Kaczor
?ci?gi z bankowo?ci u dr Kaczor
Pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami
Bankowo??- Wyk?ad dr Jolanta Juza + factoring + z?ote regu?y bankowo?c

Bazy danych
Struktura bazy w SQL do badania aktywno?ci pracowników uczelnianych (14 tabel)
Wyk?ady
Wykorzystanie PHP w bazach danych
Wyk?ady i ?wiczenia z SQLa
Wyk?ady 2

Dydaktyka
Wyk?ady

Ekonometria

Wyk?ady z ekonometrii
Repetytorium z ekonometrii

Ekonomia
Pieni?dz
Ocena projektów inwestycyjnych

Ekonomia matematyczna
Test

Emocje
Wyk?ady
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami 2
Definicje
Metody analizy rynku

Etyka
Wyk?ady

Finanse mi?dzynarodowe
Testy Finanse Mi?dzynarodowe dr Czepielewska-Ka?ka
Teoria - Finanse Mi?dzynarodowe + test

Finanse przedsi?biorstw
Wyk?ady
Testy
Sprawozdanie finansowe Instytutu Ekonomiki Przemys?u
Chemicznego (referat)

?wiczenia
Zagraniczne Inwestycje Bezpo?rednie

Finanse publiczne
Wyk?ady
?wiczenia mgr R.Góral - zadania na zaliczenie
Finanse Publiczne dr Joanna Nişnik Wyk?ad + ?ci?gi z wyk?adów

Gospodarka a ?rodowisko
Wyk?ady

Historia
Powstanie Akademii Zamojskiej
Wypracowania z historii 1
Wypracowania z historii 2

Hotelarstwo
Karta menu
Obca flaga na hotelu - warto czy nie
Oznakowanie szlaków turystycznych, ochrona i prawo
Polityka dynamizacji hoteli
Programowanie hotelu
Regulamin hotelu
Pion wielofunkcyjny w hotelu
Schemat organizacji
Obowi?zek meldunkowy w hotelu
Higiena i sanitariaty dla osób niepe?nosprawnych
Instalacje elektryczne
Charakterystyka Podkarpacia

Informatyka
Wyk?ady z informatyki Dr Olszak AE Katowice
Kolejne wyk?ady z podstaw informatyki
Wyk?ady - Uwaga!!! Duşe
Opracowania - ?wiczenia z rozwi?zaniami, pytania
Kolejne wyk?ady cz. 1
Kolejne wyk?ady cz. 2
Podstawy informatyki
?ci?ga - wyk?ady Dr Bilewicz
Wyk?ady AE Katowice dr Por?bskiej - Mi?c

Inşynieria programowania
Wyk?ady
Wyk?ad AE Katowice

J?zyk hiszpa?ski
Duşo czasowników z wyj?tkami (formy) oraz wiele s?ówek

J?zyk niemiecki
Vorteile und Nachtaile UE

J?zyk polski
Wypracowania w postaci ?ci?g
Zestaw maturalny, opracowania do matury
Zestawienie epok
Opis niektórych lektur

Kosmetologia
Sposób przygotowania skóry na spotkanie ze s?o?cem

Makroekonomia
Wyk?ady, ?wiczenia i materia?y na pierwszy semestr
Wyk?ady, ?wiczenia i materia?y na drugi semestr
Wyk?ady - super
Zagadnienia do egzaminu
Wyk?ady, ?wiczenia, kolokwia AE Katowice

Marketing
Wyk?ady
Inne wyk?ady
Pytania z odpowiedziami
Metody budowy kwestionariusza
Skale pomiaru postaw
Metody pierwotne i wtórne zbierania danych
Wyk?ad AE Katowice
Analiza SWOT
Konstrukcja planu marketingowego

Matematyczne techniki zarz?dzania
Prezentacja - slajdy z przedmiotu

Matematyka
Ca?ki - ?ci?ga
Liczby zespolone - zadania
Macierze i uk?ady równa? - zadania
Wzory
Logika - super wyk?ady

Materia?oznawstwo i cz??ci maszyn
Cz??ci maszyn - wyk?ady

Matematyka finansowa
Wzory - ?ci?gi

Mechanika techniczna
Projekt nr I
Projekt nr II

Metaloznawstwo
Badanie pr?dko?ci propagacji p?kni?? zm?czeniowych

Mi?dzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Wyk?ady AE Katowice
Eksport bezpo?redni i po?redni
Filia handlowa i zak?ad produkcyjny
Handel tranzytowy
Handel wymienny
Joint Venture
Konkurencyjno?? przemys?u

Metodyka samodzielnego studiowania
Bibliografia

Mikroekonomia
Wyk?ady Dr Rzeszotarskiej
Wyk?ady

Negocjacje
Ciekawe materia?y
Sekrety negocjacji
Negocjacje cenowe
Negocjacje w biznesie
Wzorcowy model negocjatora
Techniki wywierania wp?ywu na ludzi w negocjacjach

Narz?dzia informatyczne do prognozowania strategii organizacji
Model pierwszy - praca w Excelu
Model drugi - praca w Excelu

Obróbka r?czna
Narz?dzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru
Materia?y do kolokwium

Politologia
Terroryzm
Komisja europejska
Komitet Ekonomiczno-Spo?eczny

Polityka spo?eczna
Pytania z polityki spo?ecznej

Prawo
Wyk?ady
Inne wyk?ady
Testy z prawa
Kodeks Pracy
Kodeks Spó?ek Handlowych
Testy i wyk?ady
?ci?gi z prawa pracy
Róşne ?ci?gi z prawa

Prawo gospodarcze
Wyk?ady
Ustawa o Krajowym Rejestrze S?dowym
Ustawa o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej

Prawo pracy
Testy u Tora

Prognozowanie i symulacje
Materia?y do ?wicze?

Programowanie
Projekt notatnika w Visual Basicu

Projektowanie systemów informatycznych
Diagramy przep?ywu danych (Data Flow Diagrams)
Modelowanie danych
Projektowanie systemów zarz?dzania informacj? multimedialn?

Psychologia
Cechy psychiczne osobowo?ci cz?owieka w procesie pracy
Psychologia jako nauka
Opis ma?ej grupy spo?ecznej: druşyna koszykówki m?şczyzn
Sk?onno?? do podejmowania ryzyka a pi?cioczynnikowy model osobowo?ci
Psychologia kliniczna (Wyk?ady)
Psychologia a pedagogika - Praca semestralna z wspó?czesnych kierunków pedagogiki

Psychologia poznawcza
Definicje, opisy z róşnych ksi?şek

Psychologia pracy
Pytania egzaminacyjne do samodzielnego opracowania
Odpowiedzi do niektórych pyta?

Psychologia spo?eczna
Wyk?ady
Pytania i opracowania

Rachunek prawdopodobie?stwa
Teoria i wzory - ?ci?gi

Rachunkowo??
Analiza wskaźnikowa sprawozda? finansowych
Rachunkowo?? przedsi?biorstw
Rachunkowo?? zarz?dcza

Sieci komputerowe
Routery i mosty - referat

Socjologia
?ci?gi
Róşne zagadnienia
Test
Subkultury m?odzieşowe
Wielkie struktury spo?eczne - wyk?ady
Historia socjologii - pytania i opracowania dla Bartoszek z U?
"18 brumaire'a Ludwika Bonapartego" Karola Marksa widziane oczami socjologa, cokolwiek pocz?tkuj?cego.
Socjologia klasyczna - wyk?ady
Socjologia - wyk?ady Dr Bara?skiej
Wst?p do socjologii N. Goodman
Subkultura buntu spo?eczno-obyczajowego
Poj?cia
Kultura - Prezentacja w Power Point
Postawy i zachowania
Co to jest kultura?

Statystyka
Róşne wzory ze statystyki i statystyki matematycznej (gotowe ?ci?gi)
Wyk?ady
Metoda Reprezentacyjna ?? wprowadznie
Metody doboru próby
Metody losowania
Metody prezentacji
Wielko?? próby
Wyk?ady ze statystyki z AE Katowice
Metody Probabilistyczne i Statystyka
Analiza korelacji i regresji
Analiza dynamiki
Szereg czasowy
Trend liniowy
Statystyka róşne zagadnienia
Statystyka dr Alina Karska mgr Sabina Denkowska wybrane ?wiczenia

Systemy ekspertowe
Systemy ekspertowe w rachunkowo?ci
Systemy ekspertowe

Systemy informatyczne do wspomagania produkcji
Ciastkarnia
Pizza
Sprz?g?a
CD, Audio, Video
Piekarnia
Piekarnia2
Gastronomia
Grill
Zupki
Komputerowe systemy wspomagania zarz?dzania klasy MRP/ERP
i ich wdraşanie


Systemy operacyjne
OLE - referat
?wiczenia (laborki) z linuxa
Wyk?ady z Systemów Operacyjnych

Systemy Wspomagania Decyzji
Software Agent - referat

Ubezpieczenia
Ubezpiecznenia mgr Grzegorz Strupczewski - pytania z zaliczenie-zaoczne
Ubezpieczenia dr Graşyna Sordyl - nieoficjalne pytania egzaminacyjne

Wdraşanie systemów informatycznych
Wdraşanie systemów informatycznych teoria i praktyka - referat
Wdraşanie systemów wielowarstwowych - referat
Wdraşanie zintegrowanych systemów wspomagaj?cych zarz?dzanie przedsi?biorstwem na przyk?adzie SAP/R3 - referat
Ocena zgodno?ci i certyfikacji wyrobów, i us?ug - referat
Podsystemy SIZ - referat
BPCS

Zarz?dzanie
Zarz?dzanie przez innowacje - przyk?ad
"Zarz?dzanie przedsi?biorstwem" - wyk?ady
Usprawnienie kierowania zespo?em ludzkim
Testy z zarz?dzania
Synergia
Prekursorzy teorii zarz?dzania
Ocena kierowników we wspó?czesnych przedsi?biorstwach
Misja
"Zarz?dzanie produkcj?" - ?ci?ga
"Metody organizacji i zarz?dzania" - wyk?ady
Typologia organizacji wirtualnych
Organizacja wirtualna
Outsourcing
Motywacje i p?ace w zarz?dzaniu
Zarz?dzanie strategiczne - wyk?ady
Podstawy zarz?dzania
Zarz?dzanie kadrami a zarz?dzania zasobami ludzkimi
Restrukturyzacja przedsi?biorstw
Wyk?ady z decyzji
Spó?ka z o.o. - referat
Testy
Biznes plan
Elementy zarz?dzania mi?dzynarodowego

Zarz?dzanie finansami przedsi?biorstw
Testy - Zarz?dzanie Finansami Przedsi?biorstw dr Joanna Rutkowska
Zadania- Zarz?dzanie Finansami Przedsi?biorstw dr Joanna Rutkowska

Zarz?dzanie informatyk? w organizacji
Polityka bezpiecze?stwa. Budowa Dokumentu Zasad Bezpiecze?stwa
Problemy i b??dy przy wdraşaniu Polityki Zasad Bezpiecze?stwa

Zarz?dzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Lokalne i regionalne wspieranie przedsi?biorczo?ci i rozwoju gospodarczego oraz promocja miast i regionów
Elementy strategii zrównowaşonego rozwoju miasta Sosnowca
Elementy strategii zrównowaşonego rozwoju na przyk?adzie miasta Tychy
Śród?a degradacji i zanieczyszczenia ?rodowiska
Lokalizacja biznesu

Ps. niniejsze materia?y pochodz? ze strony http://narloch.net
Drogi adminie, czy posiadasz kopię ww wykładów?
Mogę prosić o reupload? Najlepiej na https://mega.co.nz
Zależy mi głównie na informatyce.

Z góry dzięki!
Wojtek dobrze popracował. kiedyś komuś i będzie potrzebne. dziękuje jemu
Zapraszam do niezbędnika na Facebooku w pisaniu pracy dyplomowej, tj. : https://www.facebook.com/Konsultacje-w-p...7/?fref=ts
Dlaczego nie mogę pobrać testów z ubezpieczeń Sad
kiedy wykład o modelowaniu danych ? Smile
Tutaj jest też sporo notatek https://notatek.pl/uniwersytet-ekonomiczny-w-katowicach zawsze to dodatkowe teksty Smile
Czy ktoś miał wykłady z dr. Olszakiem? Czego się po nim spodziewać? Nie wiem, czy chodzić na wykłady, ponieważ załatwiłeś sobie pracę i w musiałbym opuścić jego wykład.
Warto chodzić, naprawde jest świetny i dobrze naucza.
Ja to się niestety kompletnie na tym nie znam... Dlatego też kompletnie nie jestem w stanie pomóc...
Stron: 1 2
Przekierowanie