Forum AE Katowice

Pełna wersja: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare?
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Jak ?ci?ga?/wysy?a? pliki na RapidShare?

Na pocz?tek kilka informacji o tym do?? szybkim, darmowym sposobie na wymian? plików.

Maksymalny rozmiar pliku wynosi 100MB (mog? to by? archiwa, pliki muzyczne, filmowe, itd.).

Plik na serwerze RapidShare.com b?dzie umieszczony przez nielimitowany okres czasu (chyba, şe zostanie skasowany przez uploadera lub nie b?dzie przez nikogo pobrany przez 90 dni).

UWAGA! Je?li plik, który pobieramy zajmuje ponad 30MB to nast?pny b?dziemy mogli pobra? za ok. godzin?.

Przy pobieraniu plików nie moşna uşywa? şadnych menadşerów pobierania plików (nie obs?uguj? tych linków - chyba, şe ma si? p?atne konto na RapidShare.com).

Czas przej?? do rzeczy i wyja?ni? pewne czynno?ci:

  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu przegl?darki internetowej)
  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu programu RapidUploader)
  • jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com


Jak wysy?a? pliki na RapidShare.com

Pliki na serwery RapidShare moşna wysy?a? na dwa sposoby. Przy uşyciu przegl?darki internetowej (opis ponişej) oraz przy uşyciu wygodnego programu RapidUploader.

Wysy?anie plików na RapidShare za po?rednictwem przegl?darki internetowej:

Wchodzimy na RapidShare.com i klikamy przycisk Przegl?daj lub Wybierz (w zaleşno?ci od przegl?darki):
Nast?pnie wybieramy plik, który chcemy wys?a? i klikamy Otwórz:Po tej operacji klikamy Upload i plik zaczyna si? wysy?a? (trwa to od kilku sekund do kilkudzisi?ciu minut, w zaleşno?ci od wielko?ci pliku oraz szybko?ci ??cza):Po prawid?owym wys?aniu pliku powinna pokaza? si? na czerwono informacja: File nazwanaszegopliku.rar (xxx.MB) uploaded!Klikamy wtedy I don't want a collector's account right now. Just give me the links. (na samym dole strony) i po u?amku sekundy ponişej pokazuj? si? nam dwa linki:Pierwszy link moşemy dawa? znajomym, aby mogli pobra? plik.
Drugi link s?uşy do kasowania wys?anego przez nas pliku z serwerów RapidShare.com

Na RapidShare.com moşna równieş za?oşy? bezp?atne konto, które s?uşy do zbierania punktów za kaşde pobranie plików (o rozmiarze > 1 MB), który wcze?niej wys?ali?my. Po zebraniu 10000 punktów moşna zmieni? takie konto, na bezp?atne, 30-dniowe konto Premium.
Wysy?anie plików na RapidShare przy uşyciu programu RapidUploader:

Prostszym i wygodniejszym sposobem na wysy?anie plików na serwery RapidShare jest uşycie programu RapidUploader (kliknij, şeby pobra? plik). Po uruchomieniu aplikacji wystarczy przej?? do zak?adki Seetings, gdzie mamy dost?p do opcji programu:

  • Zak?adka Login - umoşliwia zalogowanie do konta kolekcjonerskiego, dzi?ki czemu wys?ane pliki s? automatycznie do niego dodawane.
  • Zak?adka General - pozwala na zaznaczenie opcji, dzi?ki którym moşliwe jest: zapisywanie w programie informacji o wys?anych plikach, zapisywanie informacje o niedoko?czonych uploadach, minimalizowanie programu do systemowego tray'a, sprawdzanie przy starcie programu czy nie ma jego nowych wersji oraz automatyczne dzielenie przy uşyciu archiwizatora WinRAR wi?kszych plików na mniejsze cz??ci.
  • Zak?adki Upload, Display, Connection i Proxy dotycz? juş opcji zwi?zanych z samym uploadem, sposobem wy?wietlania aplikacji oraz konfiguracji po??czenia.

Po ustawieniu opcji programu wystarczy przej?? do g?ównego okna i zak?adki Upload, a nast?pnie doda? wybrany plik przy pomocy przycisku Add (lub przeci?gn?? go do okna g?ównego aplikacji) i na ko?cu klikn?? Upload. Po zako?czonym sukcesem uploadzie pokaş? si? dwa linki (pierwszy prowadz?cy do pliku oraz drugi umoşliwiaj?cy skasowanie pliku z serwerów RapidShare).

Jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com

Klikamy lub wklejamy w okno przegl?darki link RapidShare.com, dla przyk?adu: http://rapidshare.com/files/38684308/pliczek.zip
Przewijamy stron?, aby zobaczy? przycisk Free, a który naleşy klikn??:
Po klikni?ciu ukaşe nam si? strona, gdzie na dole znajduje si? miejsce na przepisanie kodu z obrazka. Po przepisaniu i klikni?ciu przycisku obok si? znajduj?cego rozpoczyna si? ?ci?ganie.Naleşy jednak pami?ta?, şe po pobraniu jednego pliku naleşy poczeka? od kilku, do kilkudziesi?ciu minut (w zaleşno?ci od rozmiaru ?ci?gni?tego pliku), aby móc pobra? kolejny plik. Je?li masz neostrad? lub umiesz korzysta? z serwerów proxy, to limity praktycznie Ciebie nie dotycz?. W NEO wystarczy zresetowa? po??czenie (wtedy przydzielane jest inne IP i limit znika).

* Pliki, które leş? na http://www.rapidshare.de moşna później ?ci?gn?? w dok?adnie taki sam sposób, jak te zapisane na http://www.RapidShare.com

Copyright Š SHP.NET.PL

mam pytanko jedno, dlaczego akurat na rapidshare? sam napisa?e? şe s? tam limity pobierania... je?li kto? ma sie? osiedlow?, tak jak ja, to moşe sie spotka? z czasem oczekiwania równym 6 godzin... osobi?cie polecam stronki http://www.speedyshare.com oraz http://www.sendspace.com . S? prawie identyczne w obs?udze wi?c nikt nie powinien mie? problemu z umieszczaniem i ?ci?ganiem plików. Smile
Za rapidshare przemawia oczywi?cie jego popularno?? (w rankingu firmy Alexa strona rapidshare.com znajduje si? na dzie? dzisiejszy na 11 miejscu na ?wiecie). Oczywi?cie pliki z wyk?adami moşna wrzuca? na inne serwisy oferuj?ce podobne us?ugi.

Jeşeli kto? z Was posiada wiedz? na temat innych serwisów tego typu moşe poda? tak? informacj? w?a?nie w tym temacie.

Oprócz wcze?niej podanych moşna korzysta? równieş z:
Box.net (instrukcja obs?ugi zamieszczona w Magazyn Internet z 11/2007 - postaram si? j? przedrukowa? na forum)
eDysk - prawdopodobnie równieş oferuje zblişone moşliwo?ci.

Jednocze?nie zach?cam wszystkich do udost?pniania swoich materia?ów zgromadzonych na dyskach twardych lub stronach prywatnych Big Grin
Te krzaki są okropne, nie da się nic porzeczytać. Nie da się coś z tym zrobić panie Administratorze? Bo mnie ten temat nawet interesuje Sad
dzięki za wskazówki Wink
ja polecam wrzucac np na https://notatek.pl/ wszyscy bez problemu będa mieli dostęp do materiałówSmile
Dokładnie, to chyba jest najlepszy pomysł.
No to fakt, takie materiały są naprawde ważne.
To prawda, jest to ważne, w sumie najważniejsze.
Stron: 1 2 3
Przekierowanie